Go to ...

29. maj 2024

5,3 MILLIONER UNGE I EU ER UDEN ARBEJDE


Europa-Parlamentet kræver forstærket indsats mod ungdomsarbejdsløshed, herunder fælles minimumsstandarder for lærlingeuddannelser og anstændige lønninger. EU-finansieringen til beskæftigelsesrelaterede programmer bør også øges i fremtiden, tilføjer parlamentet.

epNyhedsbrev nr. 28, 2014 fra EP¨s repræsentation i Danmark

Bæredygtig økonomisk vækst er umulig, hvis ulighederne ikke mindskes, siger resolutionen fra Europa-parlamentet, som blev godkendt med 502 stemmer for, 112 imod og 22  blanke. Den advarer om, at ungdomsarbejdsløsheden har nået hidtil usete højder.

Gennemsnittet i EU ligger på 23%, mens ungdomsarbejdsløsheden i nogle medlemslande er over 50%. I alt 5,3 millioner europæere under 25 står uden arbejde.

Kommissionen bør nøje overvåge gennemførelsen af ungdomsgarantiordningen (lanceret sidste år) og foreslå minimumstandarder for kvaliteten af lærlingeuddannelser, lønniveauer og adgang til arbejdsformidling. EU-støtten til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der pt. er 6 milliarder euro, skal også øges, siger teksten.

unge på volden 1
Unge københavnere slapper af på volden ved Christiania

Yderligere tiltag på nationalt plan kunne indbefatte tiltag til forebyggelse af  tidligt skolefrafald, fremme af uddannelse og lærlingeordninger samt strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. EU’s medlemslande bør også anvende Den Europæiske Socialfond eller ERASMUS+ til at finansiere projekter, der fremmer iværksætterkulturen og modvirker fattigdom og social udstødelse, siger MEP’erne.

Uddannelser skal skræddersys til arbejdsmarkedets behov
Resolutionen understreger vigtigheden af, at de unge tilegner sig tværgående kvalifikationer, f.eks. inden for IKT, lederskab, kritisk tankegang og sprog, bl.a. ved at studere i udlandet.

Teksten opfordrer også medlemsstaterne til at fokusere på sektorer med høj vækst og højt jobskabelsespotentiale og træffe foranstaltninger til at prioritere videnskab, teknologi, teknik og matematik i deres uddannelsesprogrammer for at imødekomme den forventede fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Endelig opfordrer MEP’erne medlemslandene til at sikre, at de unge har adgang til kvalitetsjob, der tilbyder stabilitet og sikkerhed samt opfylder grundlæggende arbejdsnormer. For at tilskynde til jobskabelse bør de nationale regeringer mindske de administrative byrder og bureaukratiet for selvstændige, mikrovirksomheder samt små- og mellemstore virksomheder, indføre fordelagtige skattepolitikker og skabe et mere gunstigt klima for private investeringer.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU