Go to ...

14. juli 2024

EP: STOP FOR OVERFISKNING


Europa-parlamentet har stemt for en omfattende reform af EU’s fiskeripolitik.

Reformen skal både skabe flere fisk og flere arbejdspladser. Især skal der sættes ind mod, at fangede fisk smides overbord for at overholde fiskekvoter.

Nyhedsbrev nr 6, 2013 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

En omfattende reform af EUs fælles fiskeripolitik (CFP) som skal skære fiskeriet ned til et bæredygtigt niveau, sætte en stopper for udsmidning af fisk og sikre, at den langsigtede planlægning af fiskekvoterne hviler på et solidt videnskabeligt grundlag var onsdag til afstemning i Europa-Parlamentet.

Overfiskeri betragtes af mange som det største problem ved den nuværende fælles fiskeripolitik fra 2002. Den nye fiskeripolitik skal træde i kraft i 2014.

Tal fra Kommissionen indikerer, at 80% af fiskebestandene i Middelhavet og 47% af fiskebestandene i Atlanterhavet er overfiskede. Den reform, som MEPerne stemte om onsdag, vil sætte klare og stærke regler, der skal håndtere dette problem.

“Vi har idag vist, at Europa-Parlamentet er alt andet end tandløst. Vi har for første gang brugt vores magt som medlovgivere inden for fiskeripolitikken og har søgt at sætte en stopper for overfiskeri. Fiskebestandene bør være genetablerede i 2020, så vi kan fange 15 millioner tons fisk mere og skabe 37.000 nye jobs”, sagde Parlamentets ordfører for fiskerireformen Ulrike Rodust (S&D, DE).

Stop for udsmidning
Fisk, der smides tilbage i havet – ofte fordi de er af en uønsket art eller størrelse – udgør næsten 1/ 4 af de samlede fangster i EU. De fleste af de kasserede fisk dør.

For at sætte en stopper for dette ressourcespild ønsker MEPerne at forpligte fiskefartøjer til at lande alle fangster i henhold til særlige tidsplaner, der træder i kraft fra 2014.

Fisk, der er fanget for små, vil fx skulle anvendes til andet end konsum til mennesker. Det vil være medlemslandene, der skal sikre, at fiskefartøjerne overholder forbuddet mod genudsætning.

Bæredygtigt udbytte
Fra 2015 vil EU-landene ikke længere kunne fastsætte fangstkvoter, der overstiger niveauet for bæredygtighed. Fiskerne vil skulle respektere det “maksimale bæredygtige udbytte”, hvilket vil sige, at de ikke må fange mere end bestanden kan reproducere inden for et givent år.

I dagens afstemning søgte MEPerne at sikre, at fiskebestandene genopbygges inden 2020 til niveauet for maksimalt bæredygtigt udbytte og derefter opretholdes på dette niveau. Dette vil betyde flere fisk, bedre fangster og dermed flere jobs inden for fiskeindustrien.

Langsigtet planlægning
Reformen vil basere sig på flerårige forvaltningsplaner for fiskebestandene for at sikre, at fiskeriet er bæredygtigt.

Den langsigtede strategi skal gøre markedet mere forudsigeligt og dermed hjælpe industrien til at planlægge og investere bedre. De flerårige planer vil blive baseret på pålidelige og nøjagtige videnskabelige data, som medlemsstaterne vil være forpligtet til at indsamle og stille til rådighed.

Betænkningen blev vedtaget med 502 stemmer for og 137 imod, mens 27 undlod at stemme.

Næste skridt
Parlamentet indleder nu forhandlinger med Rådet og Kommissionen om reformplanerne med henblik på at opnå en aftale ved andenbehandlingen. Det irske formandskab har gentagne gange sagt, at det håber på, at man kan nå frem til en aftale inden udgangen af juni.

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU